Forretningsbetingelser

Information om Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskab
Adresse: Drogdensvej 28, 2791 Dragør
Telefon: + 45 51714539
E-mail: cf@charlottefredborg.dk
CVR-nummer: 38947532

Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskab er organiseret som anpartsselskab.

Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskab har ingen klientkonti.

Advokat Charlotte Fredborg Ørtoft er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Charlotte Fredborg Ørtoft er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskab uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret i forbindelse med Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskabs rådgivning er underlagt dansk ret.

Enhver tvist mellem Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskab og en klient skal afgøres i henhold til dansk ret og ved danske domstole.

Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskabs forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Advokat Charlotte Fredborg Ørtoft er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Charlotte Fredborg Advokatanpartsselskab, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.